Top
home ads Ψάχνεις για ακίνητο στη Θεσσαλονίκη? Δες χιλιάδες Αγγελίες εδώ
follow
facebooktwiter
ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΤΖΕΝΤΑ
/Εργασία/
29-10-2018

Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2018 του ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο ΙΕΚ Τουρισμού

Για την κάλυψη εποχικών αναγκών

Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2018 του ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο ΙΕΚ Τουρισμού
fontsize
Εχει λήξει στις: Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018

Ξύλινα Γράμματα HOMENIO

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΙΕΚ Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Τουρισμού που εδρεύει στην Περαία του Δήμου Θερμαϊκού και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

2 ΠΕ Πληροφορικής (SOFTWARE+HARDWARE)
1 ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπουργείο Τουρισμού, ΙΕΚ Θεσσαλονίκης, Ξενοδοχείο «Ξενία Ήλιος» 57019 Περαία Θεσσαλονίκης , απευθύνοντάς την στο τμήμα Γραμματείας , υπόψη κ. Μανιού Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2392025551 -3).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο ΙΕΚ Θεσσαλονίκης, όπου προκηρύσσεται η ανωτέρω θέση καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Θερμαϊκού, στον οποίο αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες 'Έντυπα - Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες 'Έντυπα - Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων
Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Η προκηρυξη εδω

Στην ίδια κατηγορία..
Πρόσληψη πολιτικού μηχανικού στον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου ΘεσσαλονίκηςΠρόσληψη πολιτικού μηχανικού στον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης

Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου


Σύμβουλος Απασχόλησης στη ΘεσσαλονίκηΣύμβουλος Απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη

Ορισμένου χρόνου διάρκειας 15 μηνών


Προσλήψεις σε 14 αεροδρόμια της χώραςΠροσλήψεις σε 14 αεροδρόμια της χώρας

Για υποψηφίους τριών ειδικοτήτων


Προσλήψεις εκπαιδευτικών στο Δήμο Παύλου ΜελάΠροσλήψεις εκπαιδευτικών στο Δήμο Παύλου Μελά

Από την «ΙΡΙΣ»


Παράταση προθεσμίας για συμμετοχή σε επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΤΕΕ/ΤΚΜΠαράταση προθεσμίας για συμμετοχή σε επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Για άνεργους μηχανικούς


Η ΕΠΣΜ καλεί ιατρούς για τις υπηρεσίες τουςΗ ΕΠΣΜ καλεί ιατρούς για τις υπηρεσίες τους

Για τα πρωταθλήματα αρμοδιότητάς της


105 νέες προσλήψεις στον ΑΔΜΗΕ105 νέες προσλήψεις στον ΑΔΜΗΕ

Αφορά και Θεσσαλονίκη


Προσλήψεις 46 κτηνιάτρων για χρονικό διάστημα ενός έτουςΠροσλήψεις 46 κτηνιάτρων για χρονικό διάστημα ενός έτους

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης


Κατάθεση φακέλων υποψηφίων εκπαιδευτών για ΙΕΚΚατάθεση φακέλων υποψηφίων εκπαιδευτών για ΙΕΚ

Προθεσμία αιτήσεων


Προκήρυξη πλήρωσης μίας   θέσης Βοηθού Λογιστή στο Ελληνικό Ινστιτούτο ΠαστέρΠροκήρυξη πλήρωσης μίας θέσης Βοηθού Λογιστή στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Mε σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνουgoTHESS

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΡΟΣΦΑΤΑ NEA

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΟΛΥ
Νεότερα σχολιασμένα:
Έκλεψαν