Top
29-10-2018

Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2018 του ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο ΙΕΚ Τουρισμού

Για την κάλυψη εποχικών αναγκών

Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2018 του ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο ΙΕΚ Τουρισμού
fontsize
Εχει λήξει στις: Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΙΕΚ Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Τουρισμού που εδρεύει στην Περαία του Δήμου Θερμαϊκού και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

2 ΠΕ Πληροφορικής (SOFTWARE+HARDWARE)
1 ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπουργείο Τουρισμού, ΙΕΚ Θεσσαλονίκης, Ξενοδοχείο «Ξενία Ήλιος» 57019 Περαία Θεσσαλονίκης , απευθύνοντάς την στο τμήμα Γραμματείας , υπόψη κ. Μανιού Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2392025551 -3).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο ΙΕΚ Θεσσαλονίκης, όπου προκηρύσσεται η ανωτέρω θέση καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Θερμαϊκού, στον οποίο αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες 'Έντυπα - Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες 'Έντυπα - Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων
Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Η προκηρυξη εδω


Δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο για το άρθρο

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού από τον Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων ΠεδιάδωνΠροσλήψεις εποχικού προσωπικού από τον Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων

Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κ.Μ.


Προσλήψεις ειδικευμένων εργατών στο Δήμο ΘεσσαλονίκηςΠροσλήψεις ειδικευμένων εργατών στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Θέσεις εργασίας για εργάτες και φύλακες


Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Νεάπολης-ΣυκέωνΠροσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Νεάπολης-Συκέων

Για την κάλυψη εποχικών αναγκώνΑξιοποίηση Ακινήτου: Κυλικείο Α' Φοιτητικής Εστίας ΘεσσαλονίκηςΑξιοποίηση Ακινήτου: Κυλικείο Α' Φοιτητικής Εστίας Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Προκαταρκτικής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


Προκήρυξη μίας θέσης Ερευνητού Γ Βαθμίδας του ΕΚΕΤΑ/ΙΝΕΒΠροκήρυξη μίας θέσης Ερευνητού Γ Βαθμίδας του ΕΚΕΤΑ/ΙΝΕΒ

Στο γνωστικό αντικείμενο: "Βιοπληροφορική με έμφαση στην ανάλυση βιοδεδομένων μεγάλης κλίμακας"Προσλήψεις στον Δήμο Πυλαίας ΧορτιάτηΠροσλήψεις στον Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη

Για τη λειτουργία των Προγραµµάτων Άθλησης


Δημοσίευση προσλήψεων στο ΑΠΘΔημοσίευση προσλήψεων στο ΑΠΘ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


Μία θέση καθηγητή στην Ανωτάτη Σχολή Καλών ΤεχνώνΜία θέση καθηγητή στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018goTHESS

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΡΟΗ NEA

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΟΛΥ