Top
ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΤΖΕΝΤΑ
/Εργασία/
16-11-2018

Προσλήψεις στην Εθνική Τράπεζα

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Προσλήψεις στην Εθνική Τράπεζα
fontsize
Εχει λήξει στις: Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού Εργασίας της, την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, 45 θέσεων πτυχιούχων Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Οικονομικών ή Θετικών επιστημών ή Νομικού Τμήματος Νομικών Σχολών), εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή νόμιμα αναγνωρισμένου της αλλοδαπής, για την κάλυψη αναγκών των μονάδων του δικτύου της, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση κατά Κατάστημα και αριθμό θέσεων:

401 ΣΑΜΟΥ 2

832 ΣΥΜΗΣ 1

414 ΜΟΙΡΩΝ 1

479 ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 1

416 ΜΥΚΟΝΟΥ 4

476 ΤΗΝΟΥ 2

387 ΚΑΡΠΑΘΟΥ 1

245 ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 2

470 ΣΠΕΤΣΩΝ 1

400 ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 2

351 ΘΗΡΑΣ 2

418 ΜΟΛΑΩΝ 1

220 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1

399 ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1

309 ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 1

144 ΛΑΥΡΙΟΥ 1

371 ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2

255 ΛΕΧΑΙΝΩΝ 1

380 ΚΥΘΗΡΩΝ 2

807 ΣΚΥΡΟΥ 2

408 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 1

356 ΙΘΑΚΗΣ 1

244 ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1

326 ΑΡΝΑΙΑΣ 1

342 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 1

392 ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ 1

395 ΛΑΓΚΑΔΑ 1

421 Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 1

425 ΝΑΟΥΣΑΣ 1

440 ΟΡΕΣΤΙΑΔAΣ 1

471 ΣΚΟΠΕΛΟΥ 2

473 ΣΚΥΔΡΑΣ 2

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

Να έχουν Ελληνική Εθνικότητα και άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας.
Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή, αν δεν υπάρχει, με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Ν.4027/2011, άρθρο 9), επιπέδου Δ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ.15180 Αθήνα, τηλ.2103443384, 2103442322 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ.55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540.

Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.2310997571, 2310997573)το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου.

Να έχουν πτυχίο Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Οικονομικών ή Θετικών επιστημών ή Νομικού Τμήματος Νομικών Σχολών ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΙΤΕ ή ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ.
Διευκρινίζεται ότι ο υποψήφιος, εφόσον δεν έχει στην κατοχή του το πτυχίο αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δύναται να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής προσωπικού, επισυνάπτοντας στην αίτηση συμμετοχής του, αντί τίτλου, σχετική βεβαίωση του φορέα περί ολοκλήρωσης σπουδών.

Να έχουν πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2 (Καλή Γνώση).
Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν το αργότερο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Να είναι ηλικίας μέχρι 35 ετών (να έχουν γεννηθεί από 1.1.1983 και μετά).
Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου στον οποίο ανήκει το Κατάστημα, επισυνάπτοντας στην αίτηση συμμετοχής:
 Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου

 Λογαριασμό οργανισμού κοινής ωφέλειας ή κινητής τηλεφωνίας του υποψηφίου (προ 6μήνου) ή Λογαριασμό πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του υποψηφίου (προ 6μήνου)

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του υποψηφίου, στην οποία θα αναγράφεται η μόνιμη κατοικία του, καθώς και η δέσμευσή του περί 7ετούς απασχόλησής του στο Κατάστημα του Δήμου για το οποίο υπέβαλλε αίτηση, επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική Αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Διευκρινίζεται ότι η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να μην προσλάβει ή ακόμη και μετά την πρόσληψη να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας όσων δήλωσαν ψευδή στοιχεία ή έλαβαν μέρος στη διαδικασία επιλογής προσωπικού, χωρίς να έχουν τα ανωτέρω απαραίτητα προσόντα – προϋποθέσεις.

Επίσης, δικαιούται να αρνηθεί την πρόσληψη σε υποψήφιο που διώκεται ή έχει καταδικασθεί για αδίκημα, που, κατά την κρίση της, επηρεάζει την υπηρεσία του και θεωρείται ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του υπαλλήλου της Τράπεζας.

Σε περίπτωση που, μετά τη μηχανογραφική επεξεργασία των αιτήσεων, διαπιστωθεί η υποβολή από υποψήφιο περισσοτέρων της μιας αιτήσεων, θα ακυρώνονται όλες και ο υποψήφιος θα αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής προσωπικού.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μεταπτυχιακός τίτλος με κατεύθυνση Οικονομική ή Θετική ή Νομική.
Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου C2).
Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών (Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά και Γερμανικά).
Προϋπηρεσία στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ή σε άλλες Τράπεζες.
I I I . ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, αποκλειστικά στη διεύθυνση www.nbg.gr επισυνάπτοντας σε μορφή pdf:

αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,

αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο

τίτλους σπουδών,

βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου

λογαριασμό οργανισμού κοινής ωφέλειας ή κινητής τηλεφωνίας του υποψηφίου (προ 6μήνου) ή λογαριασμό πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του υποψηφίου (προ 6μήνου)

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, όπως αυτή περιγράφεται στα Απαραίτητα Προσόντα Ι.6.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά κατά το χρονικό διάστημα από 15.11.2018 έως και 28.11.2018.

Ο υποψήφιος θα λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα για την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησής του στην Τράπεζα, με επισυναπτόμενο αντίγραφο της αίτησης. Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία δεν θα γίνουν αποδεκτές.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα ανατεθεί σε εξειδικευμένη εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων η οποία στο εξής θα ορίζεται «Εξωτερικός Σύμβουλος», με εξειδίκευση στην Επιλογή Προσωπικού, σύμφωνα με διεθνώς πιστοποιημένες μεθόδους οι οποίες συνίστανται σε:

αρχική επιλογή των υποψηφίων που πληρούν τα ως άνω αναφερόμενα προσόντα – προϋποθέσεις

test δεξιοτήτων αριθμητικού, γλωσσικού συλλογισμού και προσωπικότητας

test γλωσσικής επάρκειας στην αγγλική γλώσσα.

Διευκρινίζεται ότι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής οι εργαζόμενοι/ συνεργαζόμενοι του «Εξωτερικού Συμβούλου», στον οποίο θα ανατεθεί η αξιολόγηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλλει αίτηση και πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, θα ειδοποιηθούν για τη διεξαγωγή της διαδικασίας, εγκαίρως, από τον «Εξωτερικό Σύμβουλο».

Μετά το πέρας της αξιολόγησης, ο «Εξωτερικός Σύμβουλος» θα προτείνει στην Τράπεζα τους 3 επικρατέστερους υποψηφίους ανά θέση, ενώ η τελική επιλογή του καταλληλότερου εκ των 3 θα αποφασισθεί από αρμόδια Επιτροπή της Τράπεζας.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υπό πρόσληψη υπάλληλοι θα ειδοποιηθούν από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου με συστημένη επιστολή και οφείλουν, εντός προθεσμίας που θα ορίζεται από την Τράπεζα:

Α) Nα προσκομίσουν:

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών.
Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου.
Λογαριασμό οργανισμού κοινής ωφέλειας ή κινητής τηλεφωνίας του υποψηφίου (προ 6μήνου) ή λογαριασμό πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του υποψηφίου (προ 6μήνου)
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του υποψηφίου, στην οποία θα αναγράφεται η μόνιμη κατοικία του, καθώς και η δέσμευσή του περί 7ετούς απασχόλησής του στο Κατάστημα του Δήμου για το οποίο υπέβαλλε αίτηση, επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική Αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
Στην περίπτωση πολιτών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή πιστοποιητικό του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης περί άριστης γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Ν.4027/2011, άρθρο 9), επιπέδου Δ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε)
Τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Εργασίας πιστοποιητικά, που θα ζητηθούν, ενδεικτικά πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης κλπ.
Β) Να υποβληθούν σε ιατρική εξέταση (γενική καθώς και κάθε ειδική) και από γιατρούς που θα ορίζονται από την Τράπεζα.

Η Τράπεζα θα αρνηθεί την πρόσληψη υποψηφίων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού

Εργασίας αυτής, καθώς και, όσων, ύστερα από σχετική γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής αυτής, διαπιστωθεί ότι πάσχουν από χρόνιες ασθένειες οι οποίες εμποδίζουν την πλήρη εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Η μη εμφάνιση του ενδιαφερομένου κατά την ορισθείσα ημερομηνία ή το αργότερο σε 10 ημέρες από αυτήν, θα θεωρηθεί ως μη αποδοχή της πρόσληψής του και θα συνεπάγεται απώλεια κάθε σχετικού δικαιώματος.

΄Οσοι προσληφθούν:

Θα ενταχθούν στον Κλάδο Κύριου Προσωπικού σύμφωνα με τον Κανονισμό Εργασίας της Τράπεζας

Θα τοποθετηθούν σε θέσεις των Καταστημάτων για τις οποίες διαγωνίσθηκαν και θα υπηρετήσουν εκεί για μια τουλάχιστον 7ετία. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα μεταθέσεώς τους και πριν την παρέλευση της 7ετίας σε οποιαδήποτε Μονάδα της, ανάλογα με τις υπηρεσιακές της ανάγκες.Στην ίδια κατηγορία..
Το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης θα προσλάβει καθηγητέςΤο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης θα προσλάβει καθηγητές

Οι θέσεις που προκηρύσσονται


Πλήρωση μίας  θέσης μεταδιδακτορικού συνεργάτη του Ελληνικού Ινστιτούτου ΠαστέρΠλήρωση μίας θέσης μεταδιδακτορικού συνεργάτη του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ

Αιτήσεις έως 4 Αυγούστου 2019


ΚΕΘΕΑ: Θέσεις για ένα ψυχίατρο και δύο ψυχολόγουςΚΕΘΕΑ: Θέσεις για ένα ψυχίατρο και δύο ψυχολόγους

Υποβολή αιτήσεων


Ακρόαση Ηθοποιών από το Θέατρο Τ και τη θεατρική ομάδα mammalsΑκρόαση Ηθοποιών από το Θέατρο Τ και τη θεατρική ομάδα mammals

Για την παράσταση "Δεσποινίς Τζούλια" του August Strindberg


Θέσεις εργασίας στο Κολλέγιο ΑθηνώνΘέσεις εργασίας στο Κολλέγιο Αθηνών

Για δύο Βιβλιοθηκονόμους Πληροφοριακής Παιδείας


Υπηρεσίες σκηνοθέτη από το ΚΘΒΕ για την δράση «Το ΚΘΒΕ στην Εκπαίδευση»Υπηρεσίες σκηνοθέτη από το ΚΘΒΕ για την δράση «Το ΚΘΒΕ στην Εκπαίδευση»

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων 1η Αυγούστου 2019


«Voucher 2019» για άνεργους πτυχιούχους  ηλικίας 25-45 ετών«Voucher 2019» για άνεργους πτυχιούχους ηλικίας 25-45 ετών

Έως 23 Αυγούστου οι αιτήσεις για τα νέα προγράμματα


430 προσλήψεις στη ΔΕΗ Κοζάνης430 προσλήψεις στη ΔΕΗ Κοζάνης

Αιτήσεις έως 24 Ιουλίου


ΠΑΜΑΚ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 2 εξωτερικούς συνεργάτεςΠΑΜΑΚ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 2 εξωτερικούς συνεργάτες

Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2019-07-26


Προσλήψεις από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου ΘεσσαλονίκηςΠροσλήψεις από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Αφορά 152 θέσεις εργασίαςgoTHESS

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΡΟΗ NEA

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΟΛΥ
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος: Καλούνται επαγγελματίες γυναίκες ηθοποιοι

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος: Καλούνται επαγγελματίες γυναίκες ηθοποιοι

Προσλήψεις από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Προσλήψεις από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Θέσεις εργασίας στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Θέσεις εργασίας στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Προσλήψεις από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Προσλήψεις από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

3.250 προσλήψεις στο «Βοήθεια στο Σπίτι» μέσω ΑΣΕΠ

3.250 προσλήψεις στο «Βοήθεια στο Σπίτι» μέσω ΑΣΕΠ

Θέσεις εργασίας στο Κολλέγιο Αθηνών

Θέσεις εργασίας στο Κολλέγιο Αθηνών

Δύο θέσεις εργσίας στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Δύο θέσεις εργσίας στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Νεότερα σχολιασμένα:
Δημήτρης