Top
home ads Ψάχνεις για ακίνητο στη Θεσσαλονίκη? Δες χιλιάδες Αγγελίες εδώ
follow
facebooktwiter
ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΤΖΕΝΤΑ
/Συνέδρια/
22-11-2018

Δεδομένα καταγραφής θαλάσσιων απορριμμάτων σε ημερίδα στο ΑΠΘ

Από το έργο MARLITER

Δεδομένα καταγραφής θαλάσσιων απορριμμάτων σε ημερίδα στο ΑΠΘ
fontsize
Εχει λήξει στις: Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018
FREE

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μαζί με εταίρους από τη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας υλοποιούν το έργο MARLITER στο πλαίσιο του JOP Black Sea Basin 2014-2020, το οποίο θα παρουσιάσει δεδομένα από την παρακολούθηση των θαλάσσιων απορριμμάτων μέσω ενός διαδικτυακού εργαλείου ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Νοεμβρίου στην Αίθουσα «Κωνσταντίνος Καστρίτσης», στον 10ο όροφο του κτιρίου Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στις 11.00.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετέχει και να ενημερωθεί για τις δράσεις του έργου και τα μελλοντικά βήματα.

Πρόσφατα, ο Τομέας Οικολογίας του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου εσσαλονίκης σε συνεργασία με ιδρύματα και οργανώσεις από 4 ακόμη χώρες ξεκίνησαν την υλοποίηση του έργου “Κοινές δράσεις για την αύξηση της προσβασιμότητας των πολιτών σε βάσεις περιβαλλοντικών δεδομένων και εργαλεία παρακολούθησης με στόχο τον περιορισμό των θαλάσσιων απορριμμάτων στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας (MARLITER), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Joint Operational Programme "Black Sea Basin 2014-2020", The European Neighbourhood Instrument – ENI).

Εταίροι του έργου αποτελούν ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Black Sea NGO Network από τη Βουλγαρία, ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Mare Nostrum of Constanta από την Ρουμανία, το Ερευνητικό Κέντρο Ukrainian Scientific Center of Ecology of the Sea of Odessa από την Ουκρανία και ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Black Sea Eco Academy of Batumi, από την Γεωργία. 

Σκοπός του έργου είναι η προώθηση και η βελτίωση της συνεργασίας για αποτελεσματικότερη περιβαλλοντική παρακολούθηση και μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας. Το έργο θα διαρκέσει 30 μήνες και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στις 770.000 ευρώ.

Το έργο αποτελεί μια φιλόδοξη προσπάθεια για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής παρακολούθησης και του μετριασμού της υποβάθμισης των φυσικών πόρων, στοχεύοντας να εμπλακούν άμεσα πάνω από 600 άτομα στο σύνολο των δραστηριοτήτων του. 

Παράλληλα, δράσεις και καινοτόμες εφαρμογές αναμένεται να οδηγήσουν σε άνω των 30000 έμμεσα επωφελούμενων κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, ενώ πιθανολογείται ότι η μεταφορά των αποτελεσμάτων σε επίπεδο πολιτικής, λήψεων αποφάσεων και αναδιάρθρωση συνεργειών δύνανται να αυξήσουν σημαντικά τον αριθμό των έμμεσα επωφελούμενων.

Το έργο θα ενισχύσει τη διασυνοριακή συνεργασία, την ανταλλαγή πληροφοριών και τη χρήση νέων τεχνολογιών μεταξύ Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Μη Κυβερνητικών Οργανισμών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων, ώστε να αναπτυχθούν και εφαρμοστούν καινοτόμες και επιστημονικές μέθοδοι για την περιβαλλοντική παρακολούθηση. 

Το έργο επικεντρώνεται σε ειδικές πτυχές των εδαφικών προκλήσεων της λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας σχετικές με το θαλάσσιο περιβάλλον: στη διασυνοριακή ρύπανση και στη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων. Επιμέρους στόχοι του έργου αποτελούν η βελτίωση της ανοικτής διαδικτυακής πρόσβασης σε περιβαλλοντικά δεδομένα, καθώς και σε δεδομένα που αφορούν σε πολιτικές διαχείρισης και που υποστηρίζουν καινοτόμες μορφές μη τυπικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, το έργο στοχεύει στη διάχυση γνώσεων και μεθοδολογικών προσεγγίσεων αναφορικά με εργαλεία περιβαλλοντικής παρακολούθησης, αλλά και στην ενδυνάμωση δομών και την ανάπτυξη ικανοτήτων, ως εργαλεία για την εφαρμογή
αποτελεσματικών μέτρων, πολιτικών και δράσεων για τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων
στην περιοχή.

H επίτευξη των στόχων στηρίζεται στην υλοποίηση τριών ομάδων δράσεων: α) την ανασκόπηση,
σύνθεση και αξιολόγηση της διαθέσιμης πληροφορίας, β) την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού
εργαλείου ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (web based ICT tool) με την ενσωμάτωση
διαδραστικών χαρτών και ψηφιακών δεδομένων και γ) την ενδυνάμωση συνόλου φορέων που
εμπλέκονται στην παρακολούθηση, τον περιορισμό, την ανάδειξη ή/και εφαρμογή πολιτικών
σχετικά με τα θαλάσσια απορρίμματα, και την ενίσχυση της ενεργής συμμετοχής των νέων σε
σύνολο δράσεων σχετικών με τους επιδιωκόμενους σκοπούς.

Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι το διαδικτυακό εργαλείο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
για τη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας, αφενός θα παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε γεωχωρικά
δεδομένα, αφετέρου θα ενσωματώνει μια δέσμη εργαλείων και μεθοδολογικών προσεγγίσεων για
την ανάδειξη των βέλτιστων και τυποποιημένων τεχνικών καταγραφής και παρακολούθησης
δεδομένων σχετικά με τα θαλάσσια απορρίμματα. 


Παράλληλα, το συγκεκριμένο έργο θα προσφέρει δομές για την κοινοποίηση και εφαρμογή καινοτόμων μορφών μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προσαρμοσμένες ώστε να ανταποκρίνονται διακριτά σε επιλεγμένες ομάδες αποδεκτών (π.χ. εκπροσώπους της δημόσιας διοίκησης, των εθνικών και τοπικών φορέων, των επιχειρήσεων, των σχετικών εμπειρογνωμόνων, των επιστημόνων, των φοιτητών, των Μη
Κυβερνητικών Οργανισμών, των εθελοντών και των παράκτιων κοινοτήτων).

Το συγκεκριμένο εργαλείο, μια διαδραστική διαδικτυακή πύλη, θα υποστηρίξει γεωχωρικά
δεδομένα για την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών χαρτών με
δεδομένα σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον, γεωφυσικούς χάρτες παράκτιων περιοχών,
οικολογικές και αβιοτικές παραμέτρους για την ευρύτερη περιοχή, χάρτες προστατευόμενων
περιοχών και προβλέψεις για την κλιματική αλλαγή στο μέλλον. 

Το εργαλείο θα υποστηρίζει επίσης χάρτες με την κατανομή των θαλάσσιων απορριμμάτων και τα πρότυπα εξάπλωσής τους. 

Το βασικό παραδοτέο του έργου θα είναι το διαδικτυακό εργαλείο ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης, το οποίο μεταξύ άλλων θα προσφέρει πρόσβαση και σε πληροφορία υποβάθρου
που θα συλλεχθεί σε εθνικό επίπεδο και θα αφορά στις 5 χώρες που συμμετέχουν με εκπροσώπους
στο έργο. 

Επιπρόσθετα, το έργο θα οδηγήσει σε παραδοτέα που σχετίζονται με την ανάπτυξη
ικανοτήτων και συγκεκριμένα α) υλοποίηση ηλεκτρονικής εκπαίδευσης για τους νέους με επίκεντρο
την επιστήμη των πολιτών και την παρακολούθηση των παραλιών για τα θαλάσσια απορρίμματα,
β) προγράμματα κατάρτισης των εμπλεκομένων φορέων από τις τοπικές κοινωνίες σχετικά με τη
χρήση των εργαλείων υποστήριξης λήψης αποφάσεων για τα θαλάσσια απορρίμματα και γ)
συγκεντρωτικό εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών για την υποστήριξη περιφερειακών πολιτικών και
τοπικών δραστηριοτήτων για τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων.

Στην ίδια κατηγορία..
Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο για τις Αλληλεπιδράσεις πολλών ΜποζονίωνΕτήσιο Διεθνές Συνέδριο για τις Αλληλεπιδράσεις πολλών Μποζονίων

Multi-Boson Interactions (MBI 2019) Workshop


Το Διεθνές  Συνέδριο Στατιστικής IFCS 2019 στη ΘεσσαλονίκηΤο Διεθνές Συνέδριο Στατιστικής IFCS 2019 στη Θεσσαλονίκη

Ανάλυση Δεδομένων και Ορθολογισμός σε έναν Πολύπλοκο Κόσμο


2ο Πανόραμα Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης2ο Πανόραμα Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Υπό την αιγίδα του ΕΒΕΘ


29ο Ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Προσχολικής Εκπαίδευσης29ο Ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Προσχολικής Εκπαίδευσης

European Early Childhood Education Research Association


20ο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής20ο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής

Σύγχρονα και Εναλλακτικά Μοντέλα Ανάπτυξης της Αθλητικής Βιομηχανίας


Ημερίδα: Νέοι τρόποι ψηφιακής προβολής πολιτισμικού υλικούΗμερίδα: Νέοι τρόποι ψηφιακής προβολής πολιτισμικού υλικού

Στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς


Η βέλτιστη αλληλουχία στην εποχή των πολλαπλών θεραπευτικών επιλογώνΗ βέλτιστη αλληλουχία στην εποχή των πολλαπλών θεραπευτικών επιλογών

Συνέδριο από την Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας


15ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών15ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών

Από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ


Διεθνές Σεμινάριο για Δρόμους, Σήραγγες, ΤούνελςΔιεθνές Σεμινάριο για Δρόμους, Σήραγγες, Τούνελς

7-9 Νοεμβρίου 2019 στη Θεσσαλονίκη


10η Διεθνής Συνάντηση «Ζωντανών Εργαστηρίων» από το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του ΑΠΘ10η Διεθνής Συνάντηση «Ζωντανών Εργαστηρίων» από το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του ΑΠΘ

Συν-δημιουργώντας το «σήμερα» και το «αύριο» της κοινωνικής καινοτομίαςgoTHESS

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΡΟΣΦΑΤΑ NEA

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΟΛΥ
Νεότερα σχολιασμένα:
Έκλεψαν