Top
gothess Home Page
follow
facebook twiter
ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9-9-2019

Πρόγραμμα εθελοντισμού 60ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Πρόγραμμα εθελοντισμού 60ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
fontsize

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απευθύνει Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προς τους ενδιαφερόμενους ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να απασχοληθούν εθελοντικά κατά την προετοιμασία και διεξαγωγή του 60ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις αιτήσεις τους σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση : www.filmfestival.grΑ. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το δίκτυο των εθελοντών του ΦΕΣΤΙΒΑΛ αποτελεί τη γέφυρα του με το κοινό της πόλης.

Η διοίκηση του οργανισμού έχει αναπτύξει μια ξεκάθαρη πολιτική προς τον εθελοντισμό και έχει θέσει ως βασικό στόχο την συνεχή εκπαίδευση των νέων αλλά και των παλαιότερων εθελοντών που συμμετέχουν τακτικά στις εκδηλώσεις μας. Οι εθελοντές παίρνουν πολύτιμα μαθήματα μέσα από τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του Φεστιβάλ και την καθημερινή τριβή τους με τους ανθρώπους που εργάζονται στον κινηματογραφικό χώρο γενικότερα. Η εμπειρία που αποκτά ένας εθελοντής είναι σημαντική και του δίνει πρόσβαση σε ένα δίκτυο πληροφοριών και επαγγελματιών καθώς και το οργανωτικό σύστημα ενός από τους πλέον αναγνωρισμένους διεθνείς Οργανισμούς όπως είναι το ΦΚΘ.

Επιπροσθέτως, οι εθελοντές έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις κινηματογραφικές ταινίες που προβάλλονται στα φεστιβάλ και να συμμετέχουν στις κάθε λογής κοινωνικές και πολιτισμικές δράσεις του ΦΚΘ, που εκτός από ψυχαγωγικό έχουν και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Οι εθελοντές μας γίνονται κομμάτι της εικόνας του οργανισμού καθώς συμμετέχουν ενεργά, συνδέονται με τους μηχανισμούς της διοργάνωσης και την περίοδο του εορταστικού δεκαημέρου γίνονται ένα με τον φεστιβαλικό χώρο. Τα πρόσωπα της γιορτής του σινεμά είναι πρώτα από όλους οι άνθρωποι που οικειοθελώς, ανεξάρτητα και εντελώς αλτρουιστικά γίνονται οι εφήμεροι συνεργάτες του δυναμικού του Οργανισμού. Αυτοί είναι οι εθελοντές του ΦΚΘ!

Τα κριτήρια επιλογής των εθελοντών είναι σαφή και η κάθε απαιτούμενη τυπική διαδικασία εκτελείται ορθά. Το Φεστιβάλ τιμά έτσι τους πολύτιμους αυτούς συνεργάτες του και αναγνωρίζει ανοικτά την βαρυσήμαντη προσφορά τους σε κάθε διοργάνωση.Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Ο ρόλος του Εθελοντή προϋποθέτει άτομα, που διαθέτουν:

Συνέπεια και ευγένεια προς τους επισκέπτες της διοργάνωσης, τους λοιπούς εθελοντές και τους υπαλλήλους του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
Δεξιότητες επικοινωνίας.
Ικανότητα απασχόλησης υπό πίεση και διαχείρισης καταστάσεων , διαθεσιμότητα προς τους επισκέπτες προκειμένου να τους καθοδηγεί στους χώρους του Φεστιβάλ.
Συνεργασία με τους υπόλοιπους εθελοντές και το προσωπικό του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
Καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση άλλων γλωσσών.
Γνώση χρήσης νέων τεχνολογιών θα συνεκτιμηθεί.

Γ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα κατατεθούν ηλεκτρονικά μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2019 έως τις 17.00 και ταυτόχρονα με την αίτησή τους θα δηλώνουν ότι αποδέχονται όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση.
Όσοι τελικά επιλεγούν, θα προσχωρήσουν ανεπιφύλακτα στο συμφωνητικό, που θα συντάξει το ΦΕΣΤΙΒΑΛ σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και θα υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση όπως παρακάτω στη παράγραφο Δ.2 αναφέρεται.
Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα αποκλείονται της επιλογής. Τον κίνδυνο από την μη έγκαιρη περιέλευση πρότασης, φέρει ο υποψήφιος.
Η  πρώτη επιλογή των εθελοντών θα γίνει από ειδική επιτροπή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και η τελική απόφαση θα ληφθεί κατά την ανέλεγκτο κρίση της Διοίκησης του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. Επί πλέον, πέραν των ατόμων που θα επιλεγούν, θα σχηματισθεί κατάλογος με επιλαχόντες, τους οποίους το ΦΕΣΤΙΒΑΛ μπορεί, κατά τη κρίση του και ανάλογα με τις ανάγκες του, να καλέσει για να προσφέρουν τις εθελοντικές υπηρεσίες τους. Επίσης κατά την κρίση της διοίκησης του ΦΕΣΤΙΒΑΛ μπορεί, να κληθούν οι υποψήφιοι από την  ειδική επιτροπή για συνέντευξη σε χρόνο, που θα καθορίσει το ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
 

Δ. ΟΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Οι υποψήφιοι να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή εάν είναι υπήκοοι άλλων χωρών να γνωρίζουν καλά την Ελληνική γλώσσα.
2. Η ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του υποψηφίου και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με ημερομηνία υπογραφής ίδια με αυτή της αίτησης,  από την οποία να προκύπτει ότι:
3.1.   δεν  έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράστασης),  ή ότι έχει εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που του έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχει απολυθεί  με όρους (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).
3.2. ότι η απασχόλησή του παρέχεται εθελοντικά και δεν υποκρύπτεται στο συμφωνητικό εξαρτημένη εργασία.
4. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, οφείλουν να καταθέσουν την ως άνω υπεύθυνη δήλωση τους μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατά την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας εθελοντικής απασχόλησης.

 
Ε. Λοιποί ουσιώδεις όροι που θα περιληφθούν και στη συμφωνία εθελοντικής εργασίας μεταξύ  του υποψηφίου και του ΦΕΣΤΙΒΑΛ :
 
1. Ο εθελοντής  δραστηριοποιείται από ελευθεριότητα  προσφέροντας τις υπηρεσίες του χωρίς  καμία αμοιβή κατά το ως άνω χρονικό διάστημα σε όποιο τμήμα και σε όποια εκδήλωση κρίνεται αναγκαία από τους υπεύθυνους του ΦΕΣΤΙΒΑΛ  και δηλώνει ότι θα είναι συνεπής στις υποδείξεις των υπευθύνων του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, στους οποίους θα αναφέρεται άμεσα για κάθε συμβάν, που τυχόν προκύψει κατά την παροχή των εθελοντικών του υπηρεσιών.
2.  Ο εθελοντής  συμφωνεί ότι με την παροχή των εθελοντικών του υπηρεσιών, δεν δημιουργείται σχέση εργασίας με το ΦΕΣΤΙΒΑΛ και δηλώνει ότι δεν έχει αξιώσεις αποζημίωσης από την προσφορά της εθελοντικής του απασχόλησης.
3. Ο εθελοντής υποχρεούται, αν του ζητηθεί από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ , να αποδεχθεί την ένδυση με χορηγικό διαφημιστικό αξεσουάρ (μπλουζάκι κ.λ.π.).
4. Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ, σε αναγνώριση της εθελοντικής προσφοράς, παρέχει  στον εθελοντή την δωρεάν είσοδό του στις προβολές ταινιών του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, καθώς και στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά το χρόνο της απασχόλησης του. 
5. Η υποβολή αίτησης από τους υποψηφίους και τυχόν συνέντευξη αυτών στην ειδική επιτροπή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ δεν δημιουργούν κανένα δικαίωμα των υποψηφίων και ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση του Οργανισμού  προς αυτούς από καμία αιτία.
6. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, θα κληθούν εντός επτά ημερών (7) να υπογράψουν την σχετική συμφωνία εθελοντικής απασχόλησης, στην οποία και θα αναφέρονται οι επί μέρους συμφωνίες.
7. Παράβαση οποιουδήποτε όρου της συμφωνίας εκ μέρους του επιλεγέντος  υποψηφίου εθελοντή, συνεπάγεται τη μονομερή από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ άμεση λύση της παρούσης σύμβασης αζημίως.
8. Σε περίπτωση που ο εθελοντής  επιθυμεί να σταματήσει την παροχή της εθελοντικής απασχόλησης του,  οφείλει να ειδοποιήσει τον υπεύθυνο του ΦΕΣΤΙΒΑΛ  3 ημέρες πριν την αποχώρησή του, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε βλάβη και ζημία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
9. Οι εθελοντές  έχουν την αποκλειστική ευθύνη έναντι τρίτων για κάθε ζημία ή βλάβη, που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους κατά την προσφορά της εθελοντικής απασχόλησής τους.
 
Συμπληρώστε εδώ την ηλεκτρονική αίτηση

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες πρόσβασηςΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ανακαίνιση για 17 παιδικές χαρές και αυλές σχολείων
Ανακαίνιση για 17 παιδικές χαρές και αυλές σχολείων

Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τον Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης

3-8-2020

«Χρώμα Στα Νοσοκομεία» από την UrbanAct
«Χρώμα Στα Νοσοκομεία» από την UrbanAct

Η πρώτη μεγάλη τοιχογραφία υλοποιείται στο ΑΧΕΠΑ

17-7-2020

Δωρεάν προγράμματα για 4.885 παιδιά στον δήμο Νεάπολης-Συκεών
Δωρεάν προγράμματα για 4.885 παιδιά στον δήμο Νεάπολης-Συκεών

Στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠμεΑ - Ξεκινούν οι αιτήσεις

16-7-2020


Πρόσφυγες του σήμερα… επιχειρηματίες του αύριο
Πρόσφυγες του σήμερα… επιχειρηματίες του αύριο

Ημερίδα με θέμα την επιχειρηματικότητα για πρόσφυγες από τον δήμο Νεάπολης-Συκεών

8-7-2020

Μέτρα για την προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες και τον καύσωνα
Μέτρα για την προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες και τον καύσωνα

Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

3-7-2020

Δωρεάν υπηρεσία για άτομα με χαμηλή όραση
Δωρεάν υπηρεσία για άτομα με χαμηλή όραση

Από το Εργαστήριο Πειραματικής Οφθαλμολογίας του ΑΠΘ

30-6-2020

Έναρξη λειτουργίας αθλητικού πάρκου Δελφών - Μαρτίου
Έναρξη λειτουργίας αθλητικού πάρκου Δελφών - Μαρτίου

Ξεκινάει η λειτουργία του γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 και του γηπέδου τένις

30-6-2020
goTHESS

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΡΟΣΦΑΤΑ NEA

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΟΛΥ