Top
11-10-2018

Πρόσληψη ενός επιστήμονα στην ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ

Αιτήσεις έως την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018

Πρόσληψη ενός επιστήμονα στην ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ
fontsize
Εχει λήξει στις: Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο «Ενισχύοντας την αυτονομία των ανθρώπων με μειωμένη όραση μέσω μηχανικής όρασης και ακουστικής επικοινωνίας (e-Όραση)»

Για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο«Ενισχύοντας την αυτονομία των ανθρώπων με μειωμένη όραση μέσω μηχανικής όρασης και ακουστικής επικοινωνίας (e-Όραση)», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» – ΕΣΠΑ 2014-2020»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ

Έχοντας υπόψη:

Το άρθρο 15 του Καταστατικού της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ
Τον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και τον Κανονισμό Πρόσληψης Προσωπικού και Συνεργατών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ
Την παρ. 8 του άρθρου 6 Ν. 2527/97 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14
Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 4325/2015
Το πρακτικό της 19ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ
Τις ανάγκες που προέκυψαν για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ενισχύοντας την αυτονομία των ανθρώπων με μειωμένη όραση μέσω μηχανικής όρασης και ακουστικής επικοινωνίας (e-Όραση)», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» – ΕΣΠΑ 2014-2020»


Ανακοινώνει  

την πρόθεσή της να προχωρήσει σε σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο «Ενισχύοντας την αυτονομία των ανθρώπων με μειωμένη όραση μέσω μηχανικής όρασης και ακουστικής επικοινωνίας (e-Όραση)», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» – ΕΣΠΑ 2014-2020» και ειδικότερα με πτυχιούχο του Τμήματος Ψυχολογίας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου της αλλοδαπής 

Περιγραφή των κυρίων αντικειμένων της θέσης εργασίας:

Πραγματοποίηση συναντήσεων εργασίας με ομάδες χρηστών
Προετοιμασία και πραγματοποίηση συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων για την καταγραφή των αναγκών των χρηστών
Σύνταξη τελικής Έκθεσης για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και την καταγραφή των αποτελεσμάτων που προέκυψαν 

Απαιτούμενα προσόντα:

Πτυχίο του Τμήματος Ψυχολογίας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου της αλλοδαπής
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα της Ψυχολογίας ή στον τομέα των Πολιτικών και Οικονομικών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων με έμφαση στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στην Έρευνα και την Καινοτομία
Εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων στατιστικής ανάλυσης
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τα ελάχιστα υποχρεωτικά δικαιολογητικά (Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Βιογραφικό με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του/της εμπειρίας, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων – Πτυχία, Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης κλπ.)συνοδευόμενα από την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα www.thessaloniki/math και έως την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018 (16/10/2018) και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΜΑΘ ΑΕΕ/ΟΤΑ επί της οδού Β. Γεωργίου Α΄ αριθμός 1, 1ος όροφος, γραφείο 106Α.


Δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο για το άρθρο

Μία θέση καθηγητή στην Ανωτάτη Σχολή Καλών ΤεχνώνΜία θέση καθηγητή στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσληψη Εθνοφυλάκων για Φύλαξη ΕγκαταστάσεωνΠρόσληψη Εθνοφυλάκων για Φύλαξη Εγκαταστάσεων

Σύμφωνα με ανάρτηση του Δήμου Παύλου ΜελάΠρόσληψη ενός επιστήμονα στην ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑΠρόσληψη ενός επιστήμονα στην ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ

Αιτήσεις έως την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018


Προκήρυξη θέσεων εργασίας στο ΤΕΙ ΘεσσαλονίκηςΠροκήρυξη θέσεων εργασίας στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018


Ο Δήμος Καλαμαριάς αναζητά ιατρούς για συνεργασία στο νέο ΚΕΠ ΥγείαςΟ Δήμος Καλαμαριάς αναζητά ιατρούς για συνεργασία στο νέο ΚΕΠ Υγείας

Για να δημιουργήσει δίκτυο συνεργαζόμενων γιατρών
goTHESS

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΡΟΗ NEA

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΟΛΥ


© 2001-2018 goTHESS.gr
goTHESS Search with Google
  • ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
  • Daily Trips - Συναυλιακές εκδηλώσεις
  • Therapy Dogs - Animal Assisted Therapy